OIVA WOOD SOLUTIONS OY:N MARKKINOINTI- JA ASIAKASREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä
Oiva Wood Solutions Oy
Y-tunnus: 3007469-2
PL 94
04201 Kerava

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Riia Matikainen, markkinointi@puumerkki.com

3. Rekisterin nimi ja rekisteröidyt
Oiva Wood Solutions Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

Rekisterissä käsitellään Oiva Wood Solutions Oy:n asiakkaiden, potentiaalisten asiakkaiden, tavarantoimittajien, suunnittelijoiden ja arkkitehtien henkilötietoja.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja perusteet
Oiva Wood Solutions Oy:n asiakas- ja markkinointirekisterin sisältämiä tietoja käytetään asiakassuhteiden ylläpitämiseen, asiakasviestintään ja markkinointiin (mukaan lukien suoramarkkinointi) sekä uusasiakashankintaan.

Henkilötietojen käsittelyn perusteet ovat sopimukseen perustuva tarve ja oikeutettu etu (Art 6).

5. Rekisterin tietosisältö

 • Rekisteröitäviä tietoja ovat:
 • Henkilön nimi ja yhteystiedot
 • Puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • Henkilötunnus
 • Yrityksen nimi ja yhteystiedot
 • Y-tunnus
 • Asema työpaikalla
 • Tehtäväalue yrityksessä
 • Yrityksen toimiala
 • Ostohistoria
 • Asiakassuhteen hoitamiseen liittyvää tietoa
 • Asiakkaan ilmoittamat markkinointisuostumukset ja -kiellot

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään tehdyn sopimuksen kautta, Suomen Asiakastieto Oy:ltä tai muulta luotettavalta taholta. Henkilötietoja voidaan hankkia markkinointikäyttöön myös ulkopuolisista rekistereistä. Henkilötietoja voidaan kerätä kotisivuilla olevan yhteydenottopyyntölomakkeen avulla.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Henkilötietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle markkinointitarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan siirtää Oiva Wood Solutions Oy:n sisaryrityksille Puumerkki Groupin sisällä.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietojen käsittelyssä käytetään palveluntarjoajia, jotka voivat ajoittain siirtää henkilötietoja EU-alueen ulkopuolelle, noudattaen EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimuksia ja voimassa olevia henkilötietojen käsittelyä koskevia vaatimuksia.

9. Rekisterin suojaus ja henkilötietojen säilytysaika

Manuaalinen aineisto
Manuaalinen aineisto kuten tilinavauslomakkeet säilytetään lukitussa tilassa.

Sähköinen aineisto
Rekisteri on luottamuksellinen ja sitä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Rekisterit on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Säilytysaika
Poistamme vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot rekisteristä asianmukaisella tavalla. Säilytämme tietoja vain niin kauan kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Joitain tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua pidempään, kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen.

10. Rekisteröidyn oikeudet

 • Rekisteröidyllä on oikeus kieltää henkilötietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.
 • Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa Oiva Wood Solutions Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteriin talletetut tietonsa ja vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista.
 • Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojensa poistamista.

Rekisteröidyn oikeuksia koskevat pyynnöt voi osoittaa: markkinointi@puumerkki.com. Voimme pyytää rekisteröityä todistamaan henkilöllisyytensä ennen pyynnön toteuttamista.

Pidätämme oikeuden päivittää Oiva Wood Solutions Oy:n asiakas- ja markkinointirekisterin tietosuojaselostetta tarvittaessa.